ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรีวิมล เครือน้อย
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการกองช่าง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองช่าง