ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปุญณิศา ไกรศิลป์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :งานธุรการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ