ชื่อ - นามสกุล :จ.ส.ต.ชัย รวมสุข
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
หน้าที่หลัก :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน