ชื่อ - นามสกุล :นายประสงค์ กองมะลิ
ตำแหน่ง :นายก อบต.เชียงบาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายก