ชื่อ - นามสกุล :สิบเอกนรวิชญ์ สมฤทธิ์
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)