องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทารสาธารณภัยจังหวัดพะเยา เรื่อง ขยายระยะเวลางดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและสนับนสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด