ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 
ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้จังหวัดหนึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานคร มีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เรียกโดยย่อว่า "ทปษ.ภาคประชาชน" จำนวน 4 ด้าน ด้านละ 3 คน ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการ ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่สำนักงานจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.
รายละเอียดสามารถเข้าไปดูตามลิ้งค์ท้ายนี้ค่ะ

http://www.sakaeo.go.th/…/com_n…/2019-06_e16e9743816f117.pdf

และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.opm.go.th หรือขอใบสมัครได้ที่สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด