ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 สาขา จำนวน 50 คน ได้แก่่ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ และสาขาเกษตรกรรม(โครงการเศรษฐกิจพอเพียง) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 โดยเปิดรับผู้พิการอยู่ประจำ ตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม 2562 ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 18-45 ปี สัญชาติไทย ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวันและความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการฝึกอาชีพ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด หรือศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 104144 หรือ www.yardfon.go.th ค่ะ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด