องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่นับถืออิสลามทราบเรื่องการขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์และขอคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันที่วางไว้กับกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว526 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
 
ไม่พบฟีด