องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานของประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2563
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด