องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของผู้ประกันตน สามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนและเอกสารประกอบ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือโทรสาร(FAX) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือแอปพลิเคชั้นไลน์ (Line) โดยให้เก็บหลักฐานการส่งเพื่อการตรวจสอบ
ทั้งนี้ การยื่นขอฯ ผ่านช่องทางดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา จะจ่ายเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ รายละเอียดดตามหนังสือประกันสังคม ที่ พย 0030/043 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด