องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์หนังสือที่ว่่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว822 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเพื่อลดความตื่นตระหนก ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด