งานประชาสัมพันธ์ อบต.เชียงบาน ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา