งานประชาสัมพันธ์ อบต.เชียงบาน ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด