อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอมมะลิ ทะเบียนเลขที่ สช 63100146
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด