อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยหมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ข้อ 21 (2) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี โดยคำแนะนำคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีกำหนดให้ดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินการต่างๆไม่สามารถกระทำได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จึงขอให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ที่ยังไม่ได้รับการอบรม ได้ดำเนินการลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/ เพื่อคงรักษาสถานะในการที่จะเข้ารับการอบรมดังกล่าวไว้ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563