อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยจัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารจากกรมอนามัย ตามกฎกระทรวงสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 และได้จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ท่านใดที่สนใจและยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ (อ้อม) 086-8663886 รายละเอียดดังนี้