อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (ฺBlue - ringed octopus)
*****หมึกสายวงฟ้า ปะปนอยู่กับหมึกสายพันธุ์อื่นๆ ที่ขายตามตลาด ถ้าหากรับประทานเข้าไปอันตรายถึงชีวิต แจ้งจากกระทรวงมหาดไทย กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบหมึกสายที่คาดว่าเป็น "หมึกสายวงฟ้า (Blue – ringed octopus)” ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่นๆ บริเวณตลาดนัดในเขตจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งพิษดังกล่าวไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
โดยลักษณะเด่นของหมึกสายวงฟ้า คือ มีวงสีฟ้า หรือน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัวและบนหนวด ซึ่งแตกต่างจากหมึกสายชนิดอื่นๆ ทั่วไป
ทั้งนี้ หากมีการพบเห็น สามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 1333 หรือสายด่วน Green Call 1310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด