อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ที่ พย 0004/ว 0059 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 ค่ะ