อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การยื่นหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยบนระบบ e-service
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด