อบต.เชียงบานขอประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว194 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564