อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนต์และวีดีทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) และการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ " ความปกติใหม่" (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว192 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ