ด้วยจังหวัดพะเยา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างจังหวัดพะเยากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย นำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ภายใต้หลักการ 3Rs คือ REDUCE (การใช้น้อย) REUSE (การใช้ซ้ำ) RECYCLE (นำกลับมาใช้ใหม่) และสร้างวินัยการปลูกจิตสำนึก ปรับพฤติกรรม สร้างค่านิยมในการทิ้งขยะของประชาชนในพื้นที่ มุ่งสู่จังหวัดสะอาด ภายใต้วิสัยทัศน์ “พะเยา สะอาด น่าอยู่”
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาในเตาเผาขยะซึ่งใช้กำจัดขยะทั่วไป อาทิเช่น ถุงพลาสติกใส่ขนม ถุงบรรจุผงซักฟอก ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เท่านั้น และได้ปรับตารางการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้น โดยรถบรรทุกขยะจะเข้าเก็บขยะมูลฝอยแต่ละหมู่บ้าน 1 วัน/อาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานจึงขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนินมูลฝอยตามหลักการ 3Rs คือ REDUCE (การใช้น้อย,คิดก่อนใช้) REUSE (การใช้ซ้ำ,ใช้แล้วใช้อีก) RECYCLE
(นำกลับมาใช้ใหม่) ดังนี้
1. นำขยะ , ถังขยะ มาวางหน้าบ้านตามวัน เวลา ที่ อบต.เชียงบานออกจัดเก็บเท่านั้น เพื่อป้องกันสุนัขคุ้ยขยะ ซึ่งทำให้มีสภาพที่สกปรก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสภาวะแวดล้อม ไม่สวยงามแก่ผู้พบเห็น
2. กำจัดขยะเปียกในครัวเรือน อาทิเช่น เศษผัก,เปลือกผลไม้,เศษอาหาร,หญ้า,ใบไม้,ซากพืช,
ซากสัตว์ โดยทิ้งลงในถังขยะเปียกหรือเสวียนที่ครัวเรือนจัดทำขึ้น โดยวิธีการทำถังขยะเปียกหรือเสวียนสามารถศึกษาข้อมูลได้ทางเฟสบุ๊ค อบต.เชียงบาน เชียงคำ
3. ไม่นำเศษวัสดุอื่นใดที่ไม่สามารถกำจัดโดยวิธีการเผา อาทิเช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ที่นอน โซฟา มาทิ้งลงในถังขยะ
4. งดใช้ภาชนะประเภทโฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร โดยเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำ เช่น ปิ่นโต กล่องอาหาร ทดแทน
5. ร่วมสนับสนุน ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก โดยเลือกใช้กระเป๋าผ้าหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ แทนการใช้ถุงพลาสติก หรือใช้บรรจุภัณฑ์ส่วนตัวไปซื้อเครื่องดื่ม เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น
6. ในการจัดกิจกรรมของชุมชน กรณีจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้งดใช้โฟม และทำให้เกิดขยะน้อยที่สุด