อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM25 จังหวัดพะเยา ในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564 ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่พย0023.8/ว 20 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564