อบต.เชียงบานขอประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย"
ซึ่งการใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นช่องทางในการร้องขอเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย