นายแดนเหนือ บุตรเนียม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
   
   
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)
   
       
    นางอัจฉราพร แก้วหน่อ    
    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    
         
     
นายมงคลรัตน์  มังคลาด       นายธีรวัฒน์ บัวหลวง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า      
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด