โครงการ โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะแบบลดมลพิษ และประหยัดพลังงาน จำนวน 1 เตา ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ    จังหวัดพะเยา

  1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4,500,000.00 บาท
  2. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference ะ TOR)

โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษ และประหยัดพลังงาน แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เตา

ไม่พบฟีด