จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและอาหาร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว    หมู่ที่  9  ตำบลเชียงบาน    ด้วยวิธี(e-bidding)

 

โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษ และประหยัดพลังงาน แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เตา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด