ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
ตำแหน่งที่แต่งตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จำนวน 3 คน
รับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. นาฬิกา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน