องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นำโดยนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลงานข้าราชการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะ "ครูชำนาญการ" พ.ศ.2561 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจทักษะหลักเกณฑ์ และทันต่อสถานการณ์ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นและเตียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนวิธีการประเมินผลงานข้าราชการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครูเพื่อให้มีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ