องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นำโดยนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลเชียงบาน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงบาน กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 326 กรมทหารพรานที่ 31 อำเภอเชียงคำ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน โรงเรียนบ้านทุ่งมอก ราษฎร์อนุกูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเชียงบาน เกษตรอำเภอเชียงคำ สภาวัฒนธรรมตำบลเชียงบาน กลุ่่ม/องค์กรต่างๆและประชาชนตำบลเชียงบาน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าบทบาทหน้าที่และเห็นความสำคัญของตนเอง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด