วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นำโดยนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลเชียงบาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน พนักงาน ได้จัดโครงการส้งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเชียงบาน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานสนับสนุนด้านงบประมาณ
 
ไม่พบฟีด