องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงบาน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน ได้กำหนดจัดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 15 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดสืบเนื่องมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและปลุกจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลัง ในการเชิดชูเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างภาคภูมิใจสืบไป