วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ให้หันมาสนใจการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและการพัฒนาทางร่างกาย ตามวัยโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาในเด็กวัยนี้ ซึ่งมีอายุช่วง 2 -5 ขวบ ให้มีการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ตลอดจนให้เด็กได้มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเล่นกีฬา