ด้วยอำเภอเชียงคำร่วมกับมูลนิธิอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา และสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเชียงคำ ได้กำหนดจัดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ  ทหาร ๒๓๒๔  ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2563   รวม 8 วัน   ณ บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้พลีชีพเพื่อชาติ ในการต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีต  และเพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้มีการจัดงานติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2563 อำเภอเชียงคำ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอเชียงคำ ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมออกร้านนิทรรศการในหัวข้อ “ปีแห่งการสืบสาน พระราชปณิธาน”
          องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  ได้เห็นความสำคัญของการจัดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ 2324  จึงได้จัดทำโครงการงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ประจำปี  2563 โดยมีการออก ร้านนิทรรศการที่แสดงถึงพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ “พ่อแห่งแผ่นดิน” และพระปฐมบรมราชโองการ ร.10 สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.9
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด