1. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   จำนวน  2,500,000.00บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง ( ราคาอ้างอิง)   23  เมษายน  2561  เป็นเงิน  2,500,000.-บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ลักษณะทั่วไป
 - เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส  สามารถยกดั๊ม เทท้าย    และเปิดข้างได้
 - สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร สำหรับงานในที่สูง 
 - เมื่อถอดกระเช้าออกสามารถใช้ยกของหนักได้ พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ
 - ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ
 - กระบะท้ายติดตั้งกระเช้าไฮโดรลิค ชนิดแขนพับพร้อมอุปกรณ์ 
 - ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
 - กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
 - เป็นรถยนต์บรรทุกหกล้อ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.ตัวรถยนต์บรรทุก
- เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ แบบยกดั๊ม เทท้ายและสามารถเปิดข้างได้
- ตัวรถและโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสารแบบเต็มบาน จำนวน 1 ชุด
- น้ำหนักบรรทุกรวม (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 7,400 กิโลกรัม
- ตอนหน้าเป็นแบบหัวเก๋ง มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่งรวมพนักงานขับรถ
- ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ 
2.ระบบเครื่องยนต์
- ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ และเป็นเครื่องยนต์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.2315-2551 หรือสูงกว่า)
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
- มีระบบการเผาไหม้หรือฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอลเรลไดเร็คอินเจคชั่นควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3.ระบบส่งกำลัง
- เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
- คลัทช์ เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบเบรคไฮโดรลิค พร้อมหม้อลมช่วยและมีเบรกมือครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
4.ระบบบังคับเลี้ยว
- พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
5.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อค
6.ระบบไฟฟ้า
- มีสัญญาณไฟฉุกเฉินถูกต้องตามมาตรฐานของ พรบ.การขนส่งทางบก
- มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามมาตรฐานของ พรบ.การขนส่งทางบก
7.กระบะบรรทุก
- กระบะบรรทุก สามารถเปิดได้ทั้ง 3 ด้าน
- กระบะส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- กระบะข้างสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระบะผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 50001 ด้านการจัดการพลังงาน
พร้อมแนบหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
8.ระบบยกเท
- ยกเทท้ายด้วยระบบไฮโดรลิค เป็นแบบกระบอกไฮโดรลิคดันใต้ท้องกระบะ โดยมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ด้วยระบบ P.T.O
9.ระบบเครนไฮโดรลิค
- เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค แบบเครนพับเก็บได้ ติดตั้งระหว่างห้องโดยสารและกระบะท้าย
- ติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคพร้อมชุดคอนโทรล ระหว่างด้านหน้ากระบะหรือหลังตัวเก๋งซองแขน แขนเครนเป็นแบบยืดเข้า- ออก ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิคยืดเข้า-ออกได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน ชุดเครนไฮโดรลิคได้รับมาตรฐาน มอก.9001 หรือ ISO 9001พร้อมแนบหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- ความยาวของเครนไม่น้อยกว่า 6.0 เมตร จากจุดหมุน เมื่อยืดออกด้วยระบบไฮโดรลิค
- เครน สามารถหมุนรอบตัวเองได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา
- ที่ระยะยกต่างๆ ต้องทำได้ไม่น้อยกว่าดังนี้
-ที่ระยะ 4 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,400 กิโลกรัม
-ที่ระยะ 5.30 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม
-ที่ระยะ 6.6 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 700 กิโลกรัม
-ที่ระยะ 12 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
- เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์กระเช้าไฟฟ้าแล้ว ระยะความสูงจากพื้นดินถึงปากกระเช้าต้องยกได้สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร
- เครนพับไฮโดรลิคต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.9001 หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001พร้อมแนบหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
10.ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
- กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาสติดตั้งที่ปลายแขนกระเช้า ไฟเบอร์กลาสต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 8 kv 50 Hz เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาทีพร้อมหนังสือรับรองผลทดสอบ
11.การพ่นสีและตราหน่วยงาน
- การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังผ่านนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และข้อความตามต้องการของผู้ซื้อ โดยตัวอักษรและตราเครื่องหมายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 5 “ให้มีตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ส่วนกลางทั้งสองช้าง ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน (ทั้งนี้ต้องแจ้งให้หน่วยงานทราบก่อนใช้สีอื่นแทน)
12.อุปกรณ์ประจำรถ
- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และสมุดเข้ารับบริการ จำนวน  1 ชุด
- คู่มือการใช้เครนและซ่อมบำรุง จำนวน  1 ชุด
- แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมด้าม แรงยกไม่น้อยกว่า 15 ตัน จำนวน  1 ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน  1  ชุด
- บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน  1  ชุด
- กระบอกอัดจารบี จำนวน  1 ชุด
- เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน  1 ชุด
- เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า จำนวน  1 ชุด
13.เงื่อนไขและการรับประกัน
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อคของเครนไฮโดรลิค, แคตตาล็อคกระเช้าซ่อมไฟฟ้า,  แคตตาล็อครถยนต์,แคตตาล็อคกระบอกไฮโดรลิค, สัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าว  เพื่อประกอบการพิจารณาวันยื่นซองเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมเอกสารหลักฐานใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมแคตตาล็อคตัวจริงของรถรุ่นที่เสนอ พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ ISO 9001
- เมื่อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  ประกอบเสร็จสมบูรณ์ ต้องมีผลการทดสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการรับรองโดยหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ เช่น สถาบันเทคโนโลยีหรืออาชีวะของรัฐ และมิวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญรับรองแบบและตรวจสอบการติดตั้ง  โดยมีเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นซองประกอบการพิจารณา
- ผู้ขายต้องอบรมการใช้งานแก่พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง
- ผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ พร้อมสมุดทะเบียน ป้ายทะเบียน ป้ายวงกลม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานก่อนการเบิกจ่ายเงิน
- ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่มีการส่งมอบเรียบร้อย หากเกิดการชำรุดบกพร่องเนื่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข ทั้งนี้ในระหว่างการซ่อมต้องมีรถสำรองมาให้ใช้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายๆ ทั้งสิ้น
- ผู้เสนอราคาจะส่งมอบไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่เข้าทำสัญญา และยืนราคา 120 วัน นับจากวันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา
14. หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- ราคาต่ำสุด 
 
 

ไม่พบฟีด