ประกาศราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด