อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย0318/ว 614 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข้มกระตุ้น
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด