องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)รายละเอียดตาม http://www.dmr.go.th/minerals_plan/main.php?filename=Mineral_Master_plan_2&fbclid=IwAR2kow5xHBSLk1hdT_eB6St6tefKygveRuzmaLnID_bwutcfMDYh6GOSJY4
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด