รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2565

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเเชียงบาน ประจำปี 2565 
 
ด้าน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 65 54 83.08
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 90 86 95.56
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 130 91 70.00
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 250 234 93.60
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 50 48 96.00
รวม 585 513 87.69
 
 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด