อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว740 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด