อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว 936 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด