อบต.เชียงบานขอประชาสัมพันธ์ หนังสือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ที่ พย 0031/ว258 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง การประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด