อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย0318/ว1204 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด