อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ที่ พม 0509/ว2378 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกลุ่มสตรีเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด