อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย0318/ว1270 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565(งบอุดหนุน)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด