อบต.เชียงบานขอประชาสัมพันธ์ หนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว1341 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด