อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเงิน 5 ปี ตามหนังสือที่ดินพะเยา สาขาเชียงบาน ที่พย 0020.04/ว13780 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด