อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน อบจ.พะเยา ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย 51006.1/ว3251 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด