อบต.เชียงบาน ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและจังหวัดพะเยา ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และร่วมกันใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและบริการอื่นๆ ด้านการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฏหมายในพื้นที่
และขอเชิญชวนให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในตำบลเชียงบานจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย สถานประกอบการที่ยังไม่จดทะเบียน ให้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ