อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องสงสัย สามารถติดต่องานจัดเก็บรายได้ ตามวันเวลาราชการ
#งานจัดเก็บรายได้ อบต.เชียงบาน 054452222 ต่อ 105
#งานประชาสัมพันธ์ อบต.เชียงบานหากมีข้อ